• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart

28.11.2019 

Обява за набиране на персонал

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗHАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнители за следните длъжности, които се заемат след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ТЕХНИК за провеждане на анализи

 1. Изисквания: Компетентност в областта на козметични продукти и хранителни добавки от природни източници.
 2. Образование – Средно образование, специалност химия или биология.
 3. Квалификация – Специалист в областта на химията или биологията.
 4. Професионален опит – Опит във фирма за козметични продукти и хранителни добавки.
 5. Функции (отговорности и задължения):
 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата
 • Обобщаване на резултатите от проведените тестове от външни изпълнители
 1. Период на заетост (в месеци) - 5 (пет) месеца от 01.01.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 8 (осем) часа.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 15.12.2019 г.

Александър Долашки /Управител на “АЛЕКС 1977” ЕООД/
20.09.2019 г.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ЕКСПЕРТ по растителни биотехнологии

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1 .005-0019-С01 на тема: „Разработване на

биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани" от „АЛЕКС 1977" ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 9 по растителни биотехнологии

 1. Изисквания: Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
 2. Образование - Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
 3. Квалификация

- Специалист в областта на химия, биохимия или биотенология.

 1. Професионален опит – разработване на биотехнологии за хранителни добавки

Функции (отговорности и задължения) - Участие в :

 • Изолиране на екстракти от природни източници.
 • Разработване на технологии за получаване на различии комбинирани смеси от

получените екстракти.

 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворяемите отпадъци се връщат обратно в системата.
 1. Часова заетост на персонала: 8 (осем) часа/ ден за период от 01.10.2019 г. до 30.05.2020 г.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 27.09.2019 г.

 

ПОЗИЦИЯ 2: ИЗПЪЛНИТЕЛ 3 за получаване на слуз и екстракти от ферма  

 1. Квалификация и отговорности: Фермер с голям опит в отглеждане на охлювите, събиране и съхраняване на продукцията. Да отглежда охлювите в екологично чиста среда, да ги съхранява правилно и да събира слузта през различни периоди от годината.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ ден за период от 01.10.2019 г. до 30.03.2020 г.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 27.09.2019 г.

 1. Отговорностите и задълженията - Участие в :

- Изолиране на  екстракти от живовляк, невен и от слузта на охлюви.

- Разработване на технологии за получаване на различни лабораторни образци на ГВДР от комбинирани смеси от получените екстракти от живовляк, невен и охлюви, с хидролизати от колаген, ДНК и РНК, и медни йони

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявата.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/
 2. Автобиография - по образец
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).


Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!
15.08.2019

Обява за набиране на персонал

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 3 по научни изследвания.

 1. Изисквания: Високо квалифициран специалист с ОНС „доктор” и дисертация в областта на молекулярна биология, генетиката или биохимията. Специализации в Еропейски университети и институти.
 2. Образование: Висше, в областта молекулярна биология, биохимия, биотехнология, геномика или биологическите науки.
 3. Квалификация: Специалист в областта на молекулярна биология, биохимия, или биотехнологията.
 4. Професионален опит: Богат изследователски опит и научно приложни разработки, (или патентни) в областта на лекарствените препарати и медицината. Публикувани научни разработки в международни списания.
 5. Функции (отговорности и задължения):

Участие в :

 • Д1.С5. Разработване на колагенови хидролизати и хидролизат от ДНК и РНК от дрожди - 2 месеца.
 • Д3.С1. Разработване на технологии за получаване на различни лабораторни образци на ГВДР от комбинирани смеси от получените екстракти от живовляк, невен и охлюви, с хидролизати от колаген, ДНК и РНК, и медни йони - 3 месеца.
 1. Период на заетост (в месеци): 5 (пет) месеца от 01.09.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 25.08.2019 г.

 

ПОЗИЦИЯ 2: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 10 по контрол на процесите и качеството.

 1. Изисквания: Компетентност в областта на биотехнологиите и екологията.
 2. Образование: Висше образование в областта на химията, екологията, или биотехнологиите или друга сродна област.
 1.  Квалификация: Магистър - инжинер химик, еколог, или инженер биотехнолог
 1. Професионален опит: Познания и опит в областта на биотехнологиите и екологията. Области на научни изследвания: аналитична химия, пречистване на отпадъчни води (окисление на сулфидни йони, редукция на нитратни йони), абсорбция, адсорбция, равновесие и кинетика, инженерна химия.
 1. Функции (отговорности и задължения):

Участие в:

 • Разработване на технологии за получаване на различни лабораторни образци на ГВДР от комбинирани смеси от получените екстракти от живовляк, невен и охлюви, с хидролизати от колаген, ДНК и РНК, и медни йони - 1 месеца.
 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата - 3 месеца.
 1. Период на заетост (в месеци): 4 (четири) месеца от 01.09.2019 г.
 2. Часова заетост на персонала: 4 часа

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 25.08.2019 г.

ПОЗИЦИЯ 3: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 11 по контрол на процесите и качеството.

 1. Изисквания: Специалист с висше образование в областта на медицината или специалист с висше образование и научна степен в областта на биохимията и биотехнологиите и голям професионален опит в извършване на здравен контрол,  с цел защита на здравето на населението и интересите на потребителите. Добре запознат с разпоредбите и изискванията на националното законодателство и законодателството на ЕС.
 2. Образование: Висше образование в областта на медицината или висше образование и научна степен в областта на биохимията и биотехнологиите.
 3. Квалификация: в областта на медицината или биохимията.
 4. Професионален опит: Публикувани научни разработки.
 5. Функции (отговорности и задължения):

Участие в:

 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата -1 месец.
 • Подготовка на ЛОГВР за предоставяне на фирмите за контролните анализи -3 месеца.
 1. Период на заетост (в месеци): 4 (четири) месеца от 01.09.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 25.08.2019 г.

 

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/;
 2. Автобиография - по образец;
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 • Лично на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. «Академик Георги Бончев», бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 • На електронен адрес: оffice@golden-snail.com

Телефон за контакти:  0894688326 и ел. Поща: оffice@golden-snail.com

 Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!
24.06.2019 г.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 за физико-химичен анализ

 1. Изисквания: Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
 2. Образование – Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
 3. Квалификация – Специалист в областта на химия, биохимия или биотехнология.
 4. Професионален опит – Публикувани научни разработки.
 5. Функции (отговорности и задължения): Участие в :

 Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата - 2 месеца.

 Обобщаване на резултатите от проведените тестове от външни изпълнители – 1 месец

 1. Период на заетост (в месеци) - 3 (три) месеца от 01.08.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

 

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 16.07.2019 г.

ПОЗИЦИЯ 2: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 7 по тестване на добавки и лекарствени препарати

 1. Изисквания: Компетентност в областта на на биохимията и микробиология.
 2. Образование – Магистър по биохимия и микробиология, ОНС „доктор” и дисертация в областта на микробиология.
 3. Квалификация – Специалист в областта на общата и приложната микробиология, биохимия и биотехнологията.
 4. Професионален опит – Публикувани научни разработки.
 5. Функции (отговорности и задължения): Участие в :

 Разработване на комбинирани смеси от екстрактите въз основа на математически анализ;

 Разработване на технологии за получаване на различни лабораторни образци на ГВДР от комбинирани смеси от получените екстракти от живовляк, невен и охлюви, с хидролизати от колаген, ДНК и РНК, и медни йони.

 1. Период на заетост (в месеци) - 4 (четири) месеца от 01.08.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

 

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 16.07.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/
 2. Автобиография - по образец
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 1. Лично на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. «Академик Георги Бончев», бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 2. На електронен адрес: оffice@golden-snail.com

Телефон за контакти: 0894688326 и ел. поща; оffice@golden-snail.com

Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!


13.05.2019 г.

Обява за набиране на персонал

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 1 по научни изследвания и биотехнологии

 1. Изисквания: Високо квалифициран специалист с ОНС „доктор” и дисертация в областта на биохимията, специализирал в Еропейски университети и институти. Опит във внедряване на научни разработки в практиката.
 2. Образование: Висше, в областта на химическите или биологическите науки.
 3. Специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества, биохимия.
 4. Квалификация – Богат изследователски опит в областта на биохимията и биотехнологиите. Доказана научна-изследователска дейност с публикации в международни списания. Научно приложни разработки и патентни в на биотехнологиите.
 5. Области на компетентност: биоорганична химия, биохимия, биотехнология, протеомика.
 1. Функции (отговорности и задължения):
 • Определяне на съединения в екстрактите чрез хроматография и масспектрометрия (LC-MS) - 1 месец.
 • Проследяване чистота и биологичната активност на екстрактите - 2 месеца.
 • Разработване на технологии за получаване на различни лабораторни образци на ГВДР от комбинирани смеси от получените екстракти от живовляк, невен и охлюви, с хидролизати от колаген, ДНК и РНК, и медни йони – 3 месеца.
 • Проследяване стабилността на получените ЛОГВДР във времето при различни условия на съхранение – 2 месеца.
 • Изследване на механизма на антибактериалния и антигъбичен ефект на ЛОГВДР, показал най-силен ефект чрез протеомен анализ, сравняване на протеомните профили на бактериалните клетки, преди и след третиране с ЛОГВДР – 4 месеца
 • Обобщаване на резултатите от проведените тестове от външни изпълнители – 1 месец
 1. Период на заетост (в месеци): 13 (тринадесет) месеца от 03.06.2019 г.
 2. Часова заетост на персонала: 4 часа на ден.

 

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 24.05.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи.

Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/;
 2. Автобиография - по образец /Приложение 2/;
 1. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 • Лично, на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. "Академик Георги Бончев", бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 • по електронен път, на адрес:оffice@golden-snail.com

За контакт: телефон +359894688326 и +359895110112;

 Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!18.03.2019 г. 
Обява за набиране на персонал

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 за анализ на активни вещества 

 1. Изисквания: Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
 2. Образование – Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
 3. Квалификация – Специалист в областта на химия, биохимия или биотенологиии.
 4. Професионален опит – Публикувани научни разработки.

Функции (отговорности и задължения):     
Участие в :

 • Проследяване чистота и биологичната активност на екстрактите.
 • Проследяване стабилността на получените ЛОГВДР във времето при съхранение при различни условия.
 1. Период на заетост (в месеци) - 4 (четири) месеца от 01.04.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 27.03.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/
 2. Автобиография - по образец
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 1. Лично на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. «Академик Георги Бончев», бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 2. На електронен адрес: оffice@golden-snail.com

Телефон за контакти:  0894688326    и ел. поща; оffice@golden-snail.com

Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!


Обява за набиране на персонал

ЕКСПЕРТ по растителни биотехнологии

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1 .005-0019-С01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани" от „АЛЕКС 1977" ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 9 по растителни биотехнологии

 1. Изисквания: Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
 2. Образование - Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
 3. Квалификация

- Специалист в областта на химия, биохимия или биотенология.

 1. Професионален опит - Функции (отговорности и задължения): Участие в :
 • Изолиране на екстракти от природни източници.
 • Разработване на технологии за получаване на различии комбинирани смеси от

получените екстракти.

 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворяемите отпадъци се връщат обратно в системата.
 1. Часова заетост на персонала: 8 (осем) часа/ ден за период от 4 (четири) месеца от 01.03.2018 г.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 15.02.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявата.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/
 2. Автобиография - по образец
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!


08.01.2019 г.

Обява за набиране на персонал

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 11 по контрол на процесите и качеството 

 1. Изисквания: Специалист с висше образование в областта на медицината или специалист с висше образование и научна степен в областта на биохимията и биотехнологиите и професионален опит в извършване на здравен контрол, с цел защита на здравето на населението и интересите на потребителите. Кандидатът да е добре запознат с разпоредбите и изискванията на националното законодателство и законодателството на ЕС.
 2. Образование: Специалист с висше образование в областта на медицината или специалист с висше образование и научна степен в областта на биохимията и биотехнологиите.
 3. Квалификация – в областта на биохимията или медицината.
 4. 4. Функции (отговорности и задължения):
 • Проследяване ефекта на екстрактите  срещу бактериални щамове - 1 месец.
 • Проследяване ефекта на екстрактите  срещу гъбични щампве - 2 месеца.
 • Разработване на комбинирани смеси от екстрактите въз основа на математически анализ - 2 месеца.
 • Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата - 3 месеца.
 • Подготовка на ЛОГВР за предоставяне на фирмите за контролните анализи - 3 месеца.
 1. 5. Период на заетост (в месеци): 11 (единадесет) месеца от 01.02.2019 г.
 2. 6. Часова заетост на персонала: 4 часа на ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 20.01.2019 г.

ПОЗИЦИЯ 2: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 8 по фармакология

 1. Изисквания: Специалист с висше образование и професионален опит в областта на фармакологията. Кандидатът да има научни публикации в международни списания с импакт

фактор и да е специализирал в областта на експериментална фармакология.

 1. Образование: Специалист с висше образование в областта на фармакологията с висше образование и научна степен в областта на фармакологията.
 2. Квалификация – в областта на фармакологията.
 3. 4. Функции (отговорности и задължения):
 • Определяне на нискомолекулни и високомолекулни съединения в екстрактите - 3 месеца.
 • Проследяване стабилността на получените ЛОГВДР във времето при съхранение при различии условия - 2 месеца
 1. 5. Период на заетост (в месеци): 5 (пет) месеца от 01.02.2019 г.
 2. 6. Часова заетост на персонала: 4 часа на ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 10.02.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи.

Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/;
 2. Автобиография - по образец /Приложение 2/;
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 • лично на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. "Академик Георги Бончев", бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 • по електронен път на адрес:оffice@golden-snail.com

За контакт: телефон +359894688326 и +359895110112;

ел. адрес за кореспонденция:  оffice@golden-snail.com


Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!

03.12.2018

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 за физико-химичен анализ    

 1. Изисквания: Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
 2. Образование – Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
 3. Квалификация – Специалист в областта на химия, биохимия или биотенология.
 4. Професионален опит – Публикувани научни разработки.

Функции (отговорности и задължения):      Участие в :

 • Определяне на нискомолекулни и високомолекулни съединения в екстракти от охлюви чрез хроматография и масспектрометрия.
 • Разработване на колагенови хидролизати и хидролизат от ДНК и РНК от дрожди.
 1. Период на заетост (в месеци) - 3 (три) месеца от 02.01.2019.
 2. Часова заетост на персонала: 4 (четири) часа/ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 16.12.2018 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:

 1. Заявление - по образец /Приложение 1/
 2. Автобиография - по образец
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават по един от следните начини:

 1. Лично на следния адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. «Академик Георги Бончев», бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
 2. На електронен адрес: оffice@golden-snail.com

Телефон за контакти:  0894688326    и ел. поща; оffice@golden-snail.com

Александър Долашки /Управител на “АЛЕКС 1977” ЕООД/

Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!


12.11.2018

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
 


За изпълнение от „Алекс 1977“ ЕООД на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнители за следните длъжности, конто се заемат след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:
Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 4 по антибактериални анализи
1. Изисквания: Компетентност в областта микробиологията, молекулярна идентификация на микроорганизми и механизми на детоксикацията. Специализации в Еропейски университети и институти.
2. Образование – Висше образувание в областта на микробиологията и екологията или други сродни области.
3. Квалификация – ОНС „доктор” и дисертация в областта на микробиологията и екологията.
4. Професионален опит – Богат изследователски опит в областта на молекулярна идентификация на микроорганизми и механизми на детоксикацията и биотехнологиите. Участие в международни проекти и в научно приложни разработки. Внедрени разработки в практиката.
5. Функции (отговорности и задължения):
• Организира и участва в изпълнението на научните дейности  по проекта, свързани с провеждане на заложените експерименти за определяне на ефекта на екстрактите срещу бактериални щамове:  S. aureus,  P. aeruginouse и S. pyogenesus.
• Проследяване на антибактериалната активност на различните ЛОГВДР срещу: бактериални инфекции на рани, причинени от бактериални щамове S. aureus, P. aeruginouse и S. Рyogenesus.
• Обобщаване на резултатите от проведените тестове от външни изпълнители.
6. Период на заетост (в месеци) -8 (осем) месеца от 02.01.2019 г. 
7. Часова заетост на персонала: 4 часа.
 
Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 12.12.2018 г.
ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА
След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.
 
Кандидатите следва да предоставят: 
С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи, 
1. Заявление - по образец /Приложение 1/
2. Автобиография - по образец /Приложение 2/;
3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит);
 
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се подават по един от следните начини:
- лично на следмия адрес на „АЛЕКС 1977" ЕООД: гр. София, ул. "Академик Георги Бончев", бл. 25, ет. 1, офис 116 или 117, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 часа;
- по електронен пьт на адрес:   adolashki@yahoo.com  
Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 12.12.2018 г.
За контакта: телефон +359894688326 и +359895110112; ел. адрес за корреспонденция:   adolashki@yahoo.com  или pda54@abv.bg
Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 12.12.2018 г.
Срокът за кандидатстване за тази обява е изтекъл!Обява за набиране на персонал

17.09.2018 г. 

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗПАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнители за следните длъжности, които се заемат след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на :

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ТЕХНИК за провеждане на анализи
 • Изисквания: Компетентност в областта на козметични продукти и хранителни добав